Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave bolo založené v roku 2002. Ciele a činnosť združenia sú zamerané  na zachovanie kultúrnych hodnôt bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku.

Od 1. septembra 2008 Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Christa Boteva s výchovným jazykom slovenským. Združenie ako zriaďovateľ  finančne zabezpečuje prevádzku materskej  školy a je zodpovedné za jej hospodársky a právny rámec .

Vďaka dobrovoľnej činnosti členov nášho združenia sa  postupne podarilo vytvoriť krásne a bezpečné prostredie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Našu škôlku navštevujú detí rôznych národností – slovenskej, bulharskej, ruskej, srbskej. Tento fakt je predpokladom nie len k šíreniu bulharského jazyka a kultúry medzi deťmi predškolského veku ale aj  k rozvoju vzájomného kultúrneho obohacovania a multi-kultúrneho cítenia detí.

Tu na stiahnutie Stanovy

Použitie poukázaných finančných prostriedkov z 2% z dane zverejňujeme každoročne v Obchodnom vestníku.

Posledné zverejnenie špecifikácie použitia 2% z dane v roku 2017 si môžete pozrieť vo vydaní č. 98/2018 Obchodného vestníka, zo dňa 23.05.2018, č.Š001709.

V tomto roku Občianske združenie plánuje použiť poukázané finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na nákup didaktických pomôcok, na športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity žiakov ako aj na podporu mimoškolskej činnosti detí ako sú krúžky, výlety a pod. Budeme sa aj naďalej podieľať na realizáciu a spolufinancovanie ďalších vzdelávacích projektov pre deti a mládež.

Znovu si dovoľujeme osloviť Vás s prosbou o podporu našich aktivít.
Všetky tlačivá a informácie sú k dispozícií na  www.rozhodni.sk

Naše údaje sú:
Názov:
 Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christo Boteva v Bratislave
Sídlo: Záporožská 8, 851 01 Bratislava
IČO: 30853575
Č.ú.: 2928885407/1100, Tatra Banka
Právna forma: Občianske združenie

Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa aj tento rok rozhodli poukázať 2% z Vašej dane pre Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave.