Škôlka je otvorená každý deň od 7.00 do 17.00 hod.  Do škôlky prijímame detí vo veku 3-6 rokov.

Veľkou výhodou našej škôlky je malý počet deti v triede –  umožňuje individuálny prístup počas výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý prebieha v bulharskom a slovenskom jazyku. Vďaka našim skúseným pedagógom deti časom výborne ovládajú obidva jazyky. U nás sa stretávajú dve slovanské kultúry a preto deti vedieme k vzájomnej tolerancii, úcte a k snahe vzájomne si pomáhať.

Naše učiteľky majú dlhoročné skúsenosti a vždy dokážu deti motivovať k lepším výkonom a rovnako ich oceniť.  Výchovno-vzdelávací proces prebieha  formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít. Podporujeme dispozície a prirodzené schopností dieťaťa. Dôraz kladieme na jeho individuálny rasť,  ale aj na tímovú prácu v kolektíve.

Za veľmi dôležitý pokladáme rozvoj komunikácie, základom ktorej je budovanie správnej a bohatej slovnej zásoby. Preto podporujeme čítanie rozprávok, rozprávanie a vlastnú sebaprezentáciu. Dôraz kladieme na hudobnú, výtvarnú a telesnú kultúru i zdravý životný štýl.

Prirodzenou súčasťou práce je poskytovanie predškolskej prípravy deťom odchádzajúcim do ZŠ. Nezameriavame sa iba na vedomosti a prípravu do školy, ale hlavne na výchovu a zvládnutie životných situácií, na to, aby dieťa spoznalo svoju povahu a naučilo sa riešiť rôzne životné situácie s tým spojené. Súčasťou práce je výučba anglického jazyka podľa želania rodičov.

Do nášho programu okrem škôlkou organizovaných aktivít patria návštevy rôznych podujatí, predstavení, pripomínanie si tradičných bulharských a slovenských sviatkov, oslavy narodenín a podobne.S

Spolupracujeme so základnou školou, s odborníkmi z Centra výchovnej prevencie a poradenstva v Petržalke – špeciálnym pedagógom, logopédom, psychológom – depistáž k školskej zrelosti, podľa individuálnych potrieb a v rámci osvety rodičov – prednášky.

Spolupracujeme s nadáciami a vzdelávacími inštitúciami aj v oblasti charitatívnych a environmentálnych projektov (EKO-Daphne ekologické vzdelávacie centrum ), Mestská knižnica, Klub dôchodcov Petržalka, Jumping Joe – korčuľovanie, Plavecká akadémia Bratislava, Rekreačné zariadenia – škola v prírode, Planetárium Hlohovec, Bibiána – medzinárodný dom umenia detí , Štátne bábkové divadlo, SND a iné divadlá.